Waar je kan groeien en openbloeien
 
Welkom in De Bosstraat

Zorgvisie

Zorg voor alle kinderen gebeurt in elke klas. Zo zijn er flexibele werkvormen die voor de ganse school worden genomen:

  • differentiatie binnen de klas
  • klasoverschrijdende activiteiten
  • niveaulezen met externen
  • tutorlezen
  • Clim-werking (groepswerk rond status van kinderen)
  • zelfevaluatie rond de leefregels
  • zindelijkheidstraining
  • werken in deelgroepen
  • ondersteuning door de zorgjuf…

We voorzien extra zorg voor kinderen die om een bepaalde reden extra hulp of aandacht nodig hebben.

Leerkracht in de klas

De leerkrachten vormen de basis voor het zorgbeleid op school. Zij observeren, begeleiden en bieden hulp in de klas. Verder hebben zij ook een signaalfunctie: zij informeren het zorgteam bij moeilijkheden.

Zorgteam

Het zorgteam in onze school bestaat uit: de leerkracht van de klas, de zorgcoördinator, de zorgleerkracht en de directie. Problemen kunt u altijd bij hen melden. Het zorgteam zorgt voor opvolging, screening, het creëren van formele overlegmomenten en het leerlingvolgsysteem.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is de draaischijf van het zorgteam. Hij/zij coördineert alle zorgactiviteiten en coacht waar nodig.
Zorgcoördinator en zorgleerkracht

De zorgcoördinator en de zorgleerkracht bieden de kinderen extra ondersteuning. Dit kan individueel, in kleine groepjes of gewoon binnen de klas. Het is het zorgteam dat bespreekt of een kind al dan niet nood heeft aan extra begeleiding.

Extra ondersteuning

De extra ondersteuning kan heel wat verschillende zaken inhouden.
Hierbij enkele voorbeelden:

Zorgleerkracht begeleidt de kinderen.

Bijkomende maatregelen voor kinderen met een leerstoornis (Sticordi).
Extra oefeningen voor kinderen die ‘meer’ aankunnen.
Specifieke oefeningen op onvoldoende geïntegreerde leerstof.
Socio-emotionele ondersteuning voor zover er geen verdere expertise nodig is.

MDO

2 keer per jaar vindt een multidisciplinair overleg plaats waarbij het zorgteam en CLB aanwezig zijn. Er wordt besproken welke hulp aan het kind kan geboden worden. Indien er extra testen of externe begeleiding noodzakelijk wordt geacht, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

CLB

CLB staat voor centrum voor leerlingbegeleiding. Deze centra werken gratis en onafhankelijk van de school. Zij zijn actief op vier domeinen: leren en studeren, schoolloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg (medisch onderzoek).

De opvolging van de leerplicht en medische onderzoeken door het CLB zijn verplicht. Het CLB werkt eveneens op vraag van de ouders en de school. Informatie wordt op vertrouwelijke manier behandeld. Aanvraag voor extra testen door het CLB dient steeds door de ouders te gebeuren.
In het schoolreglement vindt u meer over de werking van het CLB.

Ons pestactieplan

Downloaden (PDF, 229KB)